کارگاه آموزش پیشرفته نحوه استفاده و موارد ایمنی میکروسکوپ‌های خاص اپتیکی

مدت زمان اجرای کارگاه

4ساعت (دو ساعت)- یک کارگاه 2 ساعتۀ تئوری و یک کارگاه 2 ساعتۀ عملی

میکروسکوپ‌های مورد آموزش

1) میکروسکوپ نور قطبیده شده (پلاریزان)، 2) میکروسکوپ اختلاف فاز (فازکنتراست) و 3) میکروسکوپ زمینه تاریک (میدان تاریک)

محتوای کارگاه

در این کارگاه مطالب متنوعی آموزش داده خواهد شده و شرکت کنندگان امکان مشاهدۀ نمونه با هر یک از میکروسکوپ‌های مورد آموزش و درک تفاوت‌های کاربری هر یک را همراه با نحوۀ تهیه تصاویر با کیفیت خواهند داشت.

برای اطلاع از سرفصل‌های آموزشی کارگاه، هزینه شرکت در کارگاه و ثبت نام تماس بگیرید.