ویژۀ دانش آموزان دوره اول دبیرستان (پایۀ هفتم تا دهم)

مدت زمان اجرای کارگاه

‘2:45 – ‘2:30 ساعت (دو ساعت و نیم تا دو ساعت و چهل‌وپنج دقیقه)- کارگاه‌های مدرسه‌ای

3 ساعت (سه ساعت)- کارگاه‌های خصوصی

میکروسکوپ مورداستفاده

1) استرئومیکروسکوپ دیجیتال دانش‌آموزی با زوم 200 برابری با کاربری آسان برای دانش‌آموزان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان چند نفر با یک دستگاه.

2) استرئومیکروسکوپ مجهز به عدسی چشمی با بزرگنمایی 50 برابر.

3) میکروسکوپ دیجیتال نوری مستقیم با بزرگنمایی 400 برابر برای مشاهدۀ نمونه‌های شفاف با کاربری آسان برای دانش‌آموزان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان چند نفر با یک دستگاه.

3) میکروسکوپ اپتیکال نوری مستقیم با بزرگنمایی 1000 برابر برای مشاهدۀ جزئیات نمونه‌های شفاف.

محتوای عمومی کارگاه

بخش اول: اپتیک مقدماتی و مفاهیم پایۀ کار با میکروسکوپ، شرحی بر انواع میکروسکوپ نوری رایج، تمرین عملی تنظیم و مشاهدۀ نمونه و …

بخش دوم: مشاهدۀ نمونه‌های بزرگ و کوچک متعدد، جستجو برای یافتن موجودات میکروسکوپی، مشاهدۀ موجودات تثبیت‌شده، مستندسازی نمونه‌ها و دادن فرصت بیان مشاهدات به دانش آموزان. در صورت فراهم بودن امکان پخش فیلم، فیلم‌های کوتاه آموزش محور برای دانش آموزان نمایش داده می‌شود و استرئومیکروسکوپ حرفه‌ای به پرده نمایش متصل و از آن طریق مفاهیم اولیه توالی مشاهده، اندازه‌گیری و تمرکز بر ویژگی‌های خاص به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

دستاوردهای دانش‌آموزان

مشاهده و لمس زیبایی‌های خلقت و شکر به درگاه ایزد منان، مشاهدۀ جزئیات شگفت‌انگیز ناپیدا در سطح و ساختار، آشنایی با مفاهیم اپتیک مورداستفاده در طراحی و ساختار انواع میکروسکوپ نوری، درک تفاوت کاربری میکروسکوپ‌ها و نیز آگاهی از اصول مقدماتی طراحی علمی و ثبت مشاهدات.