ویژۀ دانش آموزان دوره اول دبستان (پایۀ پیش‌دبستانی تا سوم دبستان)

مدت زمان اجرای کارگاه

‘ 1:45-‘ 1:30 (یک ساعت و سی دقیقه تا یک ساعت و چهل‌وپنج دقیقه)- کارگاه‌های درون مدرسه‌ای

2 (دو ساعت) – کارگاه‌های خصوصی

میکروسکوپ مورداستفاده

استرئومیکروسکوپ دیجیتال دانش‌آموزی با زوم 200 برابری و کاربری آسان برای دانش‌آموزان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان چند نفر با یک دستگاه.

محتوای کارگاه 

 دانش آموزان این دوره در ضمن مشاهده و توضیح قصه‌وار، همراه با بازی‌های ساده، دربارۀ مشاهده بدون ابزار و با ابزار میکروسکوپی می‌آموزند. نمونه‌های متعدد برای لمس و مشاهدۀ جزئیات در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. سپس به دانش‌آموزان زمان کافی داده می‌شود تا نمونه‌هایی که در اختیارشان قرارگرفته بر اساس یک ویژگی مشخص، تفکیک کنند.

در این فرایند، مفهوم بُعد، تفاوت در جزئیات ساختاری و … برای دانش‌آموزان توضیح داده می‌شود. سپس نمونه‌های بسیار کوچک منتخب (که روی اسلاید ثابت‌شده‌اند) و نمونه‌های درشت دارای جزئیات ناپیدا با چشم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا به کمک استرئومیکروسکوپ و تحت نظارت کمک‌مربی، مشاهده کنند. در حین مشاهده، کار با میکروسکوپ به دانش آموزان آموزش داده شده و دربارۀ مشاهدات گفتگو می‌شود. در صورت فراهم بودن امکان پخش فیلم، فیلم‌های کوتاه آموزش محور برای دانش آموزان نمایش داده می‌شود.

دستاوردهای دانش‌آموزان

مشاهده و لمس زیبایی‌های خلقت و شکر به درگاه ایزد منان، مشاهدۀ ساختارهای ناپیدا با چشم و جزئیات شگفت‌انگیز سطح و درون اجسام با کمک میکروسکوپ، آموزش استفاده از استرئومیکروسکوپ.