در مجموعۀ کارگاه‌های دنیای زیر میکروسکوپ، آموزش کار با میکروسکوپ نوری با استفاده از چهار نوع محتوای متفاوت با هدف آموزش به کودکان 6 ساله تا نوجوانان 15 ساله طرح‌ریزی شده است.

الف) معماری طبیعت – دنیای موجودات دریازی

ب) معماری سنگ‌ها- دنیای بلورها و ریزدانه‌ها

ج) دنیای شگفت‌انگیز گل و گیاهان

د) انسان‌ساخت- دنیای ابزار و قطعات ریزه‌میزه