کارگاه آموزش مقدماتی نحوه استفاده و موارد ایمنی میکروسکوپ‌های اپتیکی

مخاطبان این دوره

کلیه دانشجویان، کارکنان آزمایشگاه، استادان، استادکاران و محققینی که از ابزار میکروسکوپی برای مشاهدۀ دوبعدی مقاطع نازک یا سه بعدی یک نمونۀ کامل، تصویر برداری، تصویربرداری تایم لپس، فیلم برداری از تغییرات، ثبت ویژگی‌ها و جزئیات، اندازه‌گیری طول و مساحت اجزای نمونه به ویژه سلول و اجزای آن یا قطعات بدن موجودات و …، ریزجراحی، ساخت جواهرات، تراش سنگ،کنترل کیفی و ترمیم قطعات ریز صنعتی، ساخت قطعات میکروالکترونیک، بررسیهای دقیق در صنایع خودروسازی و هوانوردی، علم مواد و … استفاده می‌کنند.

مدت زمان اجرای کارگاه

3 ساعت (سه ساعت)- یک کارگاه یک و نیم ساعتۀ تئوری و یک کارگاه یک و نیم ساعتۀ عملی

میکروسکوپ‌های مورد آموزش

  • میکروسکوپ نوری مستقیم، 2) میکروسکوپ نوری معکوس، 3) استرئومیکروسکوپ

محتوای کارگاه

در این کارگاه مطالب متنوعی آموزش داده خواهد شده و شرکت کنندگان امکان مشاهدۀ نمونه با هر یک از میکروسکوپ‌های مورد آموزش و درک تفاوت‌های کاربری هر یک را خواهند داشت.

برای اطلاع از سرفصل‌های آموزشی کارگاه، هزینه شرکت در کارگاه و ثبت نام تماس بگیرید.